§ 1 Informacje ogólne

1. Regulamin obiektu SAUNA OLIMPIA obowiązuje jego wszystkich użytkowników. Służy zachowaniu bezpieczeństwa, porządku i czystości na całym jego terenie. Z chwilą zakupu biletu wstępu, każdy użytkownik (odwiedzający) akceptuje postanowienia regulaminu oraz wszystkie pozostałe zarządzenia związane z zapewnieniem bezpieczeństwa w trakcie działalności obiektu.

2. Obiekt SAUNA OLIMPIA jest obiektem monitorowanym z wyłączeniem miejsc, w których obowiązuje strefa nagości, co ma na celu poprawę bezpieczeństwa. SAUNA OLIMPIA Sp. z o.o. zastrzegają sobie prawo do wykorzystania materiałów filmowych zarejestrowanych za pomocą monitoringu w sytuacjach spornych z użytkownikami (odwiedzającymi), np. dotyczących uregulowania opłat za usługi dodatkowe, zakupu produktów gastronomicznych, zgodności zachowania z regulaminem itp.

3. Bezwzględnie zakazuje się zanieczyszczania i niszczenia mienia obiektu oraz zachowań, które mogą sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia użytkowników obiektu, a w szczególności zabrania się polewania wodą czujników temperatury, zakręcania anemostatów wentylacyjnych, wylewania olejków zapachowych lub innych substancji na piece w saunach oraz wszelkich innych ingerencji w infrastrukturę techniczną obiektu. Osoby niestosujące się do powyższych zasad odpowiadają za wszelkie szkody na osobach i mieniu spowodowane swoim zachowaniem oraz mogą zostać wyproszone z terenu obiektu wraz z zakazem wstępu do obiektu.

4. Korzystanie z szatni (przebieralni) obiektu oraz szafek ubraniowych jest obowiązkowe.

5a. Przebywanie w szatniach i ich okolicy jest dozwolone wyłącznie w celu zmiany odzienia. Użytkownik (odwiedzający) jest obowiązany przechowywać wszystkie rzeczy pozostawiane w szatni w szafkach na odzież, z zastrzeżeniem pkt. 5b.

5b. Szafki na odzież przeznaczone są do przechowywania odzieży, pieniędzy, biżuterii i wszelkich innych przedmiotów. Pozostawienie przedmiotów wartościowych poza przeznaczonymi do tego celu szafkami następuje na własną odpowiedzialność Użytkownika (odwiedzającego).

5c. Użytkownik (odwiedzający) obiektu jest zobowiązany do dbania o odpowiednie zamknięcie szafki na odzież i sejfu oraz odpowiednie przechowywanie transpondera. W przypadku ich zagubienia, zawartość szafki zostaje przekazana odwiedzającemu dopiero po wnikliwej kontroli i przedstawieniu przez użytkownika(odwiedzającego) dowodów na to, że jest właścicielem rzeczy.

6. Przed opuszczeniem obiektu należy pozostawić otwarte szafki ubraniowe z których się korzystało.

7. Wszelkie znalezione przedmioty należy przekazać pracownikom obiektu SAUNA OLIMPIA dysponuje nimi zgodnie z postanowieniami ustawowymi.

8. Pracownikom obiektu względem użytkowników (odwiedzających) przysługuje tzw. prawo gospodarza obiektu. Kierownictwo obiektu, jak również kierownik strefy saun, uprawnieni są do nakazania opuszczenia obiektu a także wydania trwałego lub tymczasowego zakazu korzystania z obiektu osobom, które postępują wbrew postanowieniom regulaminu i jego zarządzeniom, w szczególności osobom, których zachowanie może sprowadzić niebezpieczeństwo utraty zdrowia lub życia na użytkowników obiektu oraz zachowujące się na terenie obiektu w sposób nielicujący z dobrymi obyczajami, kulturą saunowania lub niezgodnie z zasadami moralnymi i etycznymi.

Nieprzestrzeganie powyższych zasad może być poczytane jako próba zakłócenia spokoju na terenie SAUNA OLIMPIA a tym samym spowodować podjęcie karnoprawnych środków przeciwko winowajcy. W takich przypadkach koszty zakupu biletu wstępu nie podlegają zwrotowi.

9. Kierownictwo obiektu może ograniczyć całkowicie lub częściowo możliwość korzystania z obiektu w przypadku zaistnienia takiej konieczności (np. w przypadku przepełnienia, w razie pilnej potrzeby czy nagłej sytuacji itd.)

10. W przypadku konieczności zamknięcia obiektu z przyczyn od niego niezależnych tj. braku wody, awarii prądu itp. Gość ureguluje rachunek za faktyczny czas wykorzystany na obiekcie i wszystkie usługi dodatkowe (zabiegi, korzystanie z restauracji itp.). Sytuacja ta nie uprawnia Gościa do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

11. Należy bezwzględnie przestrzegać zaleceń widniejących na nakazujących bądź zakazujących tablicach ostrzegawczych. Nie wolno ich niszczyć, brudzić ani usuwać z dotychczasowych miejsc, pod groźbą upomnienia lub wydalenia z obiektu.

12. Zakupione usługi SAUNA OLIMPIA (masaże, zabiegi, wstęp do Obiektu itp.) w formie bonu upominkowego ważnego rok od daty wydania można wykorzystać tylko i wyłącznie w terminie ważności tego bonu. Nie ma możliwości jego przedłużenia. Umówione godziny masaży i zabiegów w ramach bonu upominkowgo, które nie zostaną odwołane na 24 h/przed zapisanym czasem, a Gość nie przyjdzie uważa się za zrealizowane.

13. Gość wchodzący do SAUNA OLIMPIA akceptuje regulamin i obowiązujący cennik. W święta obowiązują ceny weekendowe.

14 SAUNA OLIMPIA to miejsce relaksu, goście powinni zachować ciszę, aby nie zakłócać wypoczynku innym.

15. W SAUNA OLIMPIA nie akceptuje się zachowań niemoralnych i nieetycznych, w tym kontaktu fizycznego z inną osobą.

16. Zabrania się wstępu do pomieszczeń technicznych.

§ 2 Warunki wstępu na teren SAUNA OLIMPIA

1. Użytkownik (odwiedzający) musi posiadać ważną Kartę Club lub bilet wstępu zakupiony w kasie w dniu przyjścia. Jest nim aktywowany przez kasjera transponder na kwotę odpowiadającą sprzedawanej usłudze. Należy go przypiąć do nadgarstka oraz w razie potrzeby okazywać na żądanie pracowników podczas kontroli.

2. Bilet pojedynczy obowiązuje jedynie w dniu sprzedaży i uprawnia do jednorazowego korzystania z obiektu.

3. Każdy bilet wstępu posiada wewnętrzny limit pieniężny przypisany do danego transpondera. Limit ten możliwy jest do wykorzystania na zakup towarów gastronomicznych i odpłatnych usług w obiekcie.

4. Na teren obiektu, wyłączając pomieszczenia znajdujące się przed kasą wraz z pomieszczeniami biurowymi, można wejść jedynie za okazaniem ważnego biletu wstępu (zaktywowanego transpondera wydanego przez kasjera). Nie dotyczy to osób, które wskutek szczególnego upoważnienia mają prawo do wejścia lub wchodzą na teren obiektu i korzystają z usług na podstawie karnetu. Osoby, które bezprawnie wejdą na teren obiektu i bezprawnie będą korzystać z płatnych usług zostaną natychmiast wydalone z obiektu (patrz również § 1, pkt 8).

5.

a) Opłata za korzystanie z usług będzie regulowana:

– gotówką w kasie SAUNA OLIMPIA

– kartą kredytową/debetową

– przelewem na podane Konto

– możliwość wystawienia faktury na wykorzystaną usługę po dokonaniu należnej opłaty

 

b) W razie braku możliwości dokonania płatności kartą płatniczą, osoba korzystająca z usług obiektu jest zobowiązana do dokonania zapłaty gotówką w tym samym dniu, w którym powstał obowiązek zapłaty lub za zgodą właściciela obiektu z odroczonym terminem płatności po spisaniu stosowanego oświadczenia i danych osobowych z dowodu tożsamości (dokument ze zdjęciem) osoby zobowiązanej do zapłaty.

c) Zakup biletu wstępu ze zniżką może nastąpić wyłącznie po okazaniu dokumentu potwierdzającego prawo do zniżki.

6. W sprawach nie uregulowanych zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

7. Za zgubione transpondery oraz klucze do skrytek depozytowych należy uiścić następujące opłaty:

– transponder taryfy normalnej – 200 złotych,

Oraz kaucję:

– ręcznik 70×190 45- zł.

– palto damskie 90×140 – 35zł

– szlafrok – 80zł

W przypadku zniszczenia ręcznika lub szlafroka kaucja będzie naliczana.

8. Każdy z użytkowników (odwiedzających) we własnym zakresie dba o otrzymany przy wejściu transponder. Zakazuje się przekazywania lub wypożyczania go osobom trzecim.

9. Stwierdzenie przez obsługę obiektu niewłaściwego obchodzenia się z powierzonym transponderem lub innym mieniem (klucze do skrytek, ręczniki, szlafroki, etc.) może zostać uznane jako poważne naruszenie regulaminu, ze wszystkimi prawnymi konsekwencjami tego faktu. Niezależnie od powyższego, w takim wypadku odwiedzający może zostać obciążony kosztami poniesionej szkody za zniszczenie powierzonego mienia. .

10. W sytuacji, gdy użytkownik (odwiedzający) opuszcza teren SAUNA OLIMPIA i w momencie rozliczenia końcowego przy kasie zakwestionuje zapłatę za usługę lub towar twierdząc, że ich nie kupował lub z nich nie korzystał, pracownik obsługujący kasę przystąpi do niezwłocznego wyjaśnienia spornej kwestii między innymi przez wezwanie personelu odpowiedzialnego za wykonanie kwestionowanej usługi.

11. Pomieszczenia SAUNA OLIMPIA, sauny, tereny na zewnątrz obiektu należy opuścić nie później niż 10 minut przed zamknięciem, niezależnie od godziny zakupu biletu wstępu. Z chwilą nadejścia godziny zamknięcia obiektu, należy opuścić budynek.

12. Z SAUNA OLIMPIA może korzystać każdy, za wyjątkiem osób cierpiących na choroby zakaźne (zgodnie z ustawą o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz zgodnie z ustawą o zapobieganiu zakażeniom) oraz osób cierpiących na zakaźne czy nieestetycznie wyglądające wysypki skórne, mających widoczne rany otwarte (wyłączając drobne skaleczenia), a także osób będących pod wpływem alkoholu, leków i narkotyków. W przypadkach budzących wątpliwość wymagane jest przedłożenie zaświadczenia, na podstawie którego kierownik obiektu zadecyduje o wpuszczeniu na teren obiektu.

13. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie kąpieliska jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze/kierownictwu obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem.

14. Dzieci do ukończenia 13 roku życia, niewidomi, osoby, które bez pomocy innych nie potrafią się samodzielnie poruszać, rozebrać i przebrać, mogą korzystać z SAUNA OLIMPIA jedynie pod kontrolą osoby dorosłej.

15. Dzieci oraz osoby dorosłe korzystające z pieluch są zobowiązane do posiadania jednorazowych pieluch przeznaczonych specjalnie do kąpieli.

16. Użytkownik (odwiedzający) korzystając z wszystkich atrakcji i urządzeń, masaży wodnych i innych atrakcji oferowanych przez SAUNA OLIMPIA Sp. z o.o. ma obowiązek przestrzegać instrukcji obsługi tych urządzeń, atrakcji i in. znajdujących się w wyeksponowanych miejscach oraz udzielonych przez personel obiektu wskazówek co do sposobu korzystania z tych urządzeń. Dzieci do lat 13 muszą znajdować się pod opieką osób dorosłych. W przypadku niezastosowania się przez użytkownika (odwiedzających) do treści instrukcji obsługi lub wskazówek personelu, co do sposobu korzystania z wyżej wymienionych urządzeń, atrakcji i in., SAUNA OLIMPIA Sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprawidłowego korzystania z tych urządzeń.

17.Użytkownikom (odwiedzającym) zabrania się rozprowadzania na terenie obiektu ulotek, sprzedaży towarów, oferowania i wykonywania usług.

18. Osoba, która umyślnie wyłudza bezpłatne wejście do obiektu, postępuje wbrew prawu. Również próba podjęcia tego czynu podlega karze, którą jest wydalenie z terenu obiektu. Każdorazowo w przypadkach gróźb słownych czy fizycznych ze strony odwiedzających (korzystających), wzywany będzie patrol policji.

19. W obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia własnego jedzenia i napojów, alkoholu oraz wszelkich innych środków odurzających. W przypadku wątpliwości, co do stanu trzeźwości osób korzystających lub chcących korzystać z usług SAUNA OLIMPIA Sp. z o.o. obsługa obiektu może wezwać Policję w celu dokonania pomiaru stanu trzeźwości tych osób.

20. Zakazuje się wnoszenia do obiektu SAUNA OLIMPIA jakichkolwiek przedmiotów niebezpiecznych, w szczególności: opakowań szklanych, pojemników ciśnieniowych (w tym dezodorantów, lakierów do włosów, etc.), noży i innych ostrych przedmiotów. Rzeczy te należy pozostawić w szafkach ubraniowych, w przebieralni.

21. Parkowanie środków transportu odbywa się tylko i wyłącznie na miejscach do tego wyznaczonych. Pojazdy blokujące dojazd dla straży pożarnej, policji lub ambulansu będą odholowane (koszty ponosi właściciel pojazdu). Parking jest bezpłatny dla klientów SAUNA OLIMPIA.

§ 3 Ogólne postanowienia dotyczące zachowania w basenie schładzającym oraz jacuzzi.

1. Użytkownicy basenów są zobowiązani do zaniechania czynności, które są sprzeczne z panującymi obyczajami oraz zagrażają utrzymaniu bezpieczeństwa, spokoju i porządku. Do nich należą w szczególności:

plucie, żucie gumy oraz każda inna dająca się uniknąć próba zanieczyszczenia basenu i wody,
skoki do basenu
bieganie,
wpychanie lub wrzucanie innych osób do basenu lub jacuzzi.
rezerwacja stołków i leżaków,

2. Zabrania się wnoszenia na obiekt SAUNA OLIMPIA:

 • własnych toreb
 • telefonów komórkowych, komputerów i aparatów fotograficznych
 • instrumentów muzycznych,
 • urządzeń odtwarzających dźwięki,
 • odbiorników telewizyjnych,
 • lornetek,
 • wnoszenia na teren obiektu zwierząt.

Ponadto zabrania się fotografowania, filmowania przy pomocy aparatów fotograficznych, kamer, telefonów komórkowych osób oraz grup zorganizowanych bez uprzedniego uzyskania od nich przyzwolenia.

3. Użytkownicy (odwiedzający) SAUNA OLIMPIA są zobowiązani do poruszania się bez obuwia lub w odpowiednim obuwiu kąpielowym we wszystkich oznaczonych pomieszczeniach, począwszy od kabin-przebieralni, poprzez prysznice, aż do strefy sauny i ogrodu, z zachowaniem szczególnej ostrożności ze względu na wysoką wilgotność na terenie SAUNA OLIMPIA i ryzyko poślizgnięcia. Użytkownicy poruszający się po obiekcie bez klapek kąpielowych czynią to na własne ryzyko /zagrożenie poślizgnięciem, ewentualnym przenoszeniem wirusów czy zarazków.

4. Przed wejściem do basenu lub sauny odwiedzający jest zobowiązany do skorzystania z kąpieli przy użyciu odpowiednich kosmetyków lub środków myjących. Używanie kosmetyków kąpielowych poza kabinami prysznicowymi jest zabronione.

5. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie SAUNA OLIMPIA są zobowiązane do podporządkowania się nakazom obsługi oraz innych pracowników obiektu.

6. Palenie jest zabronione na terenie całego obiektu, zezwala się palenia tylko w wyznaczonej strefie na zewnątrz obiektu.(ogród)

7. Z ogrodu można korzystać zarówno w stroju kąpielowym jak i bez, natomiast do basenu schładzającego i jacuzzi korzystamy bez stroju kąpielowego.

§ 4 Szczególne postanowienia dotyczące korzystania z pomieszczeń w strefie saun i strefie wellness.

§ 4.1. Informacje ogólne

1. Korzystanie ze stref saun i wellness, jest dozwolone dla osób powyżej 18 roku życia bez opiekuna, natomiast dla osób poniżej 18 roku życia i dzieci tylko z dorosłym opiekunem .

2. Użytkownicy (odwiedzający) są zobowiązani do zażycia kąpieli przed wejściem do SAUNA OLIMPIA, saun lub łaźni parowych.

3. Strefa sauny jest strefą nie tekstylną. że korzystając z saun lub łaźni należy zdjąć stroje kąpielowe oraz liczyć się z tym, iż przebywają w nich osoby nagie lub niekompletnie ubrane. Dopuszczalnymi okryciami w saunach i łaźniach są ręczniki i prześcieradła.

a. W łaźni parowej zaleca się przebywanie nago. Dopuszcza się używanie prześcieradeł i ręczników, które nie będą wykorzystywane później w saunach suchych, na leżankach czy siedziskach. Przed kontaktem z siedziskiem w łaźni, jak i po jego opuszczeniu, należy spłukać je wodą

4. Z sauny mogą korzystać jedynie osoby zdrowe. Wstępu do sauny zabrania się osobom:

 • z intensywnymi chorobami skóry,
 • infekcjami septycznymi,
 • z ostrą infekcją wirusową (np. grypą),
 • ostrymi stanami zapalnymi organów wewnętrznych,
 • ostrą lub nie wyleczoną gruźlicą,
 • stanem zapalnym serca,
 • ostrymi stanami zawałowymi,
 • objawami dekompresji,
 • chorobami przejawiającymi się nagłymi atakami, np. epilepsją,
 • w trzech pierwszych miesiącach po przebytym udarze,
 • z zapaleniem żył,
 • ciężkimi wegetatywnymi zaburzeniami centralnego układu nerwowego, z poważnymi zaburzeniami układu krążenia,
 • zapalnymi i podleczonymi chorobami skóry oraz egzemami.
 • Wchodząc do strefy saun odwiedzający (użytkownik) potwierdza, że jego stan zdrowia nie stoi na przeszkodzie do korzystania z tej formy rekreacji.

§ 4.2. Zachowanie w saunie

1. Do sauny należy wchodzić boso.

2. Z miejsc siedzących w saunie suchej można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem saunowym /70 x 190/. Dotyczy to także podkładki pod stopy i oparcia pod plecy.

3. Obsługą saun i znajdujących się w nich urządzeń mogą zajmować się jedynie pracownicy saun. Nie wolno stosować żadnych własnych płynów, esencji, olejków czy innych substancji do kąpieli parowej. Pod żadnym pozorem nie wolno kłaść żadnych przedmiotów (np. ręczników, płaszczy i prześcieradeł kąpielowych) w pobliżu pieca ani na nim, gdyż grozi to pożarem.

4. Przebywając w odrębnych pomieszczeniach sauny należy pamiętać o różnicy temperatur i bezwzględnie być świadomym stanu swojego zdrowia.

5. Nie wolno dotykać elementów instalacji doprowadzającej ciepło, ponieważ grozi to oparzeniem.

6. Poruszanie się po różnych poziomach w kabinie sauny nie wyposażonych w poręcze wymaga zachowania szczególnej ostrożności.

7. Wykonywanie masaży z użyciem szczotek jest ze względów higienicznych zabronione.

8.   Zabrania się wstępu i przebywania w Strefie Saun osobom:

a. których stan wskazuje na spożycie środków psychotropowych lub innych środków odurzających albo na znajdowanie się w stanie nietrzeźwości. Nie stosowanie się do tego pkt. Regulaminu skutkuje brakiem praw klienta do jakich kolwiek roszczeń.

9. Kobiety w czasie menstruacji zobowiązane są do stosowania odpowiednich środków higieny.

§ 4.3. Zachowanie w pozostałych pomieszczeniach strefy saun

1. Z leżaków i miejsc siedzących można korzystać jedynie po uprzednim przykryciu ich ręcznikiem lub szlafrokiem

2. Zachowanie osób przebywających we wszystkich pomieszczeniach w strefie saun nie może zakłócać wypoczynku innym odwiedzającym, ani być dla nich uciążliwe. Wszyscy korzystający z pomieszczeń przeznaczonych do wypoczynku zobowiązani są do zachowania ciszy i spokoju.

3. Przed wejściem do basenu i jacuzzi, jak również przed skorzystaniem z foteli i leżaków, zabrania się stosowania jakiegokolwiek rodzaju kosmetyków do ciała.

§ 4.4. Zachowanie w barze należącym do kompleksu saun

1. Ze względów higienicznych i estetycznych uprasza się o odwiedzanie baru jedynie w stosownym okryciu (np. w płaszczu kąpielowym lub szlafroku).

2. W celu uniknięcia wypadków, informacje o każdorazowym stłuczeniu szkła należy niezwłocznie zgłosić do personelu obsługującego.

3. Zabrania się wynoszenia wyposażenia baru poza jego teren.

4. Posiłki spożywa się tylko i wyłącznie w sali restauracyjnej, oraz części zewnętrznej.

5. Szklanki w restauracji nie są jednorazowe. Zabrania się wyrzucania ich do śmieci.

6. Osobom nietrzeźwym alkoholu nie sprzedaje się, a takie osoby są wypraszane z obiektu.

§ 5. Odpowiedzialność cywilna

1. Właściciel zobowiązuje się do utrzymania obiektu i jego wyposażenia w stanie zapewniającym bezpieczne użytkowanie. SAUNA OLIMPIA sp. z o.o. nie będą ponosić odpowiedzialności za szkody użytkowników (odwiedzających), powstałe w następstwie korzystania przez nich z obiektu i jego wyposażenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub też powstałą w wyniku nieodpowiedniego zachowania podczas użytkowania urządzeń w basenie. Rodzice oraz prawni opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci oraz ewentualne szkody przez nie spowodowane w wyniku korzystania z obiektu i jego wyposażenia w tym z urządzeń w basenie w sposób niezgodny z przeznaczeniem lub nieodpowiedniego zachowania.

2. SAUNA OLIMPIA Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za utratę, zniszczenie lub uszkodzenie przez osoby trzecie przedmiotów wniesionych na teren obiektu przez odwiedzających SAUNA OLIMPIA

3. Wypadki i szkody należy niezwłocznie zgłaszać pracownikom obiektu. W przypadku zaniechania tego czynu, odwiedzający traci prawo do roszczeń odszkodowawczych.

4. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb procesu rezerwacji zgodnie z Ustawą 2002 roku o Danych Osobowych (DZ. U. Nr. 101 poz, 926 ze zmianami)

§ 6 Sytuacje wyjątkowe

Regulamin SAUNA OLIMPIA dotyczy całego obiektu, strefy saun i SPA. W przypadku odrębnych imprez okolicznościowych zamkniętych dopuszcza się pewne odstępstwa od niektórych postanowień Regulaminu, za uprzednią zgodą SAUNA OLIMPIA, o ile nie dotyczą one postanowień lub przepisów prawa bezwzględnie obowiązujących.

W czasie trwania Nocy Saunowych czy imprez specjalnych w obiekcie obecny jest fotograf. Biorąc udział w takiej imprezie wyrażają Państwo zgodę na wykonywanie zdjęć oraz rozpowszechnianie przez SAUNA OLIMPIA Sp. z o.o. swojego wizerunku przedstawionego na fotografiach i filmikach w celu promocji Spółki, w publikacjach w mediach społecznościowych SAUNA OLIMPIA.

Regulamin dostępny jest na stronie SAUNA OLIMPIA Sp. z o.o. www.saunaolimpia.pl

1. Niniejszy Regulamin Saun obowiązuje od dnia 19 Grudnia 2017 r.